คำถามที่พบบ่อย
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ > คำถามที่พบบ่อย
TOT eService มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยผู้ใช้บริการต้องผ่านการ Sign In ด้วยชื่อผู้ใช้บริการ/อีเมล (User Id/Email) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งระบบจะทำการเข้ารหัส (Encryption) โดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่ได้การยอมรับสูงสุดระบบหนึ่ง ในขณะนี้
ในการลงทะเบียนท่านต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ TOT eService จะตรวจสอบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุในการสมัครใช้บริการออนไลน์ ต้องเป็นหมายเลขในความรับผิดชอบของ OT เท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนได้
ท่านสามารถตรวจรายการย้อนหลังได้ 6 เดือน หรือ 6 งวดค้างชำระ
ในกรณีที่ทำรายการไม่ผ่าน จะมีข้อความแจ้งผลของการทำรายการแสดงบนหน้าจอ
ท่านสามารถเลือกรับบริการแจ้งเตือนการชำระค่าใช้บริการได้ โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน ไปยังอีเมล ที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะช่วยเตือนให้ผู้ใช้บริการ ทราบก่อนถึงกำหนด ชำระค่าใช้บริการ โดยระบบจะมีการเตือนก่อนกำหนดค่าใช้บริการ 10 วัน
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนและได้รับ การยืนยันชื่อผู้ใช้บริการ/อีเมล (User Id/Email) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว