ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์
หน้าหลัก > เกี่ยวกับ > ข้อตกลง & นโยบาย > ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.toteservice.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และขอบเขตความรับผิดชอบ (ทั้งในส่วนของ บมจ.ทีโอทีและผู้ใช้บริการ) ต่อไปนี้อย่างละเอียด
*** หมายเหตุ กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถชำระเงินผ่าน www.toteservice.com ได้

ลักษณะการให้บริการ
     www.toteservice.com เป็นบริการเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับ บมจ.ทีโอที ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 ส่วน (โดยจัดแบ่งตามความสำคัญของข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดของผู้ใช้บริการ) ดังนี้
1. ส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เช่น ขอติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ขอใช้/เปลี่ยนแปลงบริการเสริม ขอใช้บริการ ADSL
2. ส่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ผ่านการลงทะเบียนตามเงื่อนไขของเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย สอบถามยอดค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ และแฟ้มข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (หากบริการใดมีค่าใช้จ่าย บมจ.ทีโอที จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)
*** ขั้นตอนและวิธีการใช้เว็บไซต์ในส่วนที่สำคัญๆ ได้อธิบายไว้ใน "แนะนำการใช้เว็บไซต์"

ข้อควรปฏิบัติ
     ในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันหากตรวจสอบในภายหลังทราบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ บมจ.ทีโอที มีสิทธิระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฏิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเอง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ที่หัวข้อ "แฟ้มข้อมูลส่วนตัว"
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้

การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ
     บมจ.ทีโอที มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใดๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้
     บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
     บางบริการบนเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า บมจ.ทีโอที ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นๆ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
     กรณีข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา หรืออื่นๆ ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหานั้นๆ เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหานั้นแต่อย่างใด
     ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บมจ.ทีโอที ไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันหรือจะมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือมิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง บมจ.ทีโอที ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ กรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น

การส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์
     ระบบจะส่งจดหมายทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิค หรือ อีเมล เพื่อเป็นการยืนยันเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลและข่าวสารใดๆ จาก บมจ.ทีโอที ได้โดยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน "แฟ้มข้อมูลส่วนตัว" ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการทางอีเมล เป็นครั้งคราว เมื่อมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
     สำหรับข่าวสาร บริการ และโปรโมชั่นพิเศษ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นพิเศษ สิทธิประโยชน์ บริการใหม่หรือบริการที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ บมจ.ทีโอที จัดขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการนั้นเมื่อใดก็ได้

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
     บมจ.ทีโอที ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ บมจ.ทีโอที โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
     หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ใช้ มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บมจ.ทีโอที ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
     การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย การใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงข้างต้น กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์